ŠAJĀ SADAĻĀ JŪS VARAT IEPAZĪTIES AR SIA HUMANA LATVIA PRIVĀTUMA POLITIKĀM:

  • KLIENTU KARŠU PRIVĀTUMA POLITIKA
  • VIDEONOVĒROŠANAS POLITIKA
  • PERSONĀLA ATLASES PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA HUMANA LATVIA KLIENTU KARŠU PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas dati – informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

SIA Humana Latvia, reģ.Nr. 40003789145 (turpmāk tekstā arī – Pārzinis) mērķis ir nodrošināt, lai ikvienas personas sniegtie personas dati būtu drošībā, lai šie dati tiktu apstrādāti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

Lai nodrošinātu klientu karšu reģistrāciju, personas dalības administrēšanu klientu karšu programmā un SIA Humana Latvia jaunumu nosūtīšanu, SIA Humana Latvia apstrādā sekojošus personas datus, kurus persona uzrāda, piesakoties klientu karšu programmā: personas, kura piesakās klientu karšu programmā, vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts un/vai mobilā tālruņa numurs. Reģistrējoties SIA Humana Latvia klientu karšu programmā jaunumu saņemšanai, persona apliecina, ka ir sniegusi savu piekrišanu jaunumu saņemšanai un ka viņas norādītie personas dati ir precīzi un pareizi, un ka viņa ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Par apliecinājumu papīra formātā aizpildītai klienta kartei ir uzskatāms personas paraksts. Ja dati sniegti neprecīzi vai nepareizi, personas pienākums tos ir nekavējoties labot.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta a. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

Dalībai klientu karšu programmā personas sniegtais e-pasts un/vai mobilā telefona numurs var tikt izmantots tikai, lai nosūtītu personai SIA Humana Latvia jaunumus, kuriem persona ir pieteikusies, reģistrējoties dalībai SIA Humana Latvia klientu karšu programmā.

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

Personas dati dalībai SIA Humana Latvia klientu karšu programmā glabājas tik ilgi, līdz persona atsauc savu dalību SIA Humana Latvia klientu karšu programmā.

SIA Humana Latvia apstrādā personu datus dalībai klientu karšu programmā, pamatojoties uz personu piekrišanu. Personai ir tiesības savu dalību klientu karšu programmā un līdz ar to personas datu apstrādē atsaukt (vēršoties kādā no Latvijas Republikas teritorijā esošajiem veikaliem HUMANA un reģistrējot atsaukumu, nosūtot īsziņu par atsaukumu dalībai SIA Humana Latvia klientu karšu programmā uz mob.tālr. (+371) 27735111, zvanot uz mob.tālr (+371) 27735111 un reģistrējot atsaukumu, kā arī atsaucot savu dalību klientu karšu programmā, rakstot uz e-pastu [email protected]).

Personām, kuras reģistrējušās klientu karšu programmā, ir tiesības prasīt SIA Humana Latvia apstiprinājumu, vai un kādi ar personu saistīti dati tiek apstrādāti.

Personām, atsaucot dalību klientu karšu programmā ir tiesības prasīt SIA Humana Latvia personas datu dzēšanu.

Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu; Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde). Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Kontaktinformācija saziņai ar SIA Humana Latvia par ikvienu ar personas datu apstrādi saistīto jautājumu:

SIA Humana Latvia, reģ. Nr. 40003789145

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039

Tālruņa numurs: (+371) 27735111

E-pasts: [email protected]

SIA HUMANA LATVIA VIDEONOVĒROŠANAS POLITIKA

1.Ievads

SIA “Humana Latvia” (turpmāk – Pārzinis) veic videonovērošanu uzņēmuma struktūrvienībās, kurās uz ieejas durvīm ir brīdinājuma zīme par video novērošanu; šo struktūrvienību adreses ir norādītas www.humanalatvia.lv sadaļā “Privātuma politikas”.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “Humana Latvia”. Adrese Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039, Reģ.Nr. 40003789145; mājaslapa – www.humanalatvia.lv; e-pasts – [email protected]; tālrunis – +37127735111.  

3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Pārziņa videonovērošanas veikšanas mērķis (personas datu apstrādes nolūks) – noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšana apdrošināšanas vajadzībām.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlaments un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679) 6. panta 1.punkta f. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārzinim ir leģitīmas intereses novērst vai atklāt pastrādātos vai plānotos noziedzīgos nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus, tādā veidā veicinot īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

4.Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēju kategorijas – videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietā).

6.Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, utt).

7.Datu nodošana ārpus Latvijas

Videonovērošanas dati netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

8.Datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti maksimāli 4 nedēļas. Termiņš atkarīgs no ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un termiņu nosaka rakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpība.

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem (pie nosacījuma, ka datu subjekts sniedz informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai).

9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus iznīcina, ja tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.

Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Pārzinis nekavējoties novērš šo nepilnību vai pārkāpumu.

  1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Videonovērošana tiek veikta sekojošos SIA Humana Latvia veikalos: Katoļu iela 1, Jelgava; Marijas iela 14a, Rīga; Saules iela 28, Daugavpils; Valkas iela 2o, Daugavpils.

SIA HUMANA LATVIA PERSONĀLA ATLASES PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas dati – informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

SIA Humana Latvia Reģ.Nr. 40003789145 (turpmāk tekstā arī – Pārzinis) mērķis ir nodrošināt, lai ikvienas personas sniegtie personas dati būtu drošībā, lai šie dati tiktu apstrādāti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

Lai nodrošinātu personāla atlasi, pretendenta pienākums ir sniegt SIA Humana Latvia patiesus un derīgus personas datus, kas nepieciešami personāla atlases procesam uz konkrēto vakanci. Informācija, ko pretendents sniedz, bet kas nav nepieciešama personāla atlases procesam, netiek ņemta vērā.

Ja persona nepiekrīt šajā SIA Humana Latvia personāla atlases privātuma politikā minētajai personas datu apstrādei, personas pieteikums netiek izvērtēts personāla atlases procesā.

SIA Humana Latvia apstrādā personas datus, lai izvērtētu personas pieteikumu personāla atlases procesa gaitā, ja persona ir iesniegusi pieteikumu uz konkrētu vakanci, ja persona ir iesniegusi pieteikumu, norādot, ka vēlas, lai ar viņu sazinās gadījumā, kad ir brīvas vakances, vai ja persona no SIA Humana Latvia puses tiek uzrunāta, pamatojoties uz personas sniegto informāciju karjeras un citos portālos, datu bāzēs, kā arī pamatojoties uz personas drauga vai paziņas ieteikumu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Pieteikumu izvērtēšanas personāla atlases procesā, kam par pamatu ir SIA Humana Latvia likumīgās intereses, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību, tiek apstrādātas sekojošas personas datu kategorijas: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), informācija par izglītību, t.sk. papildu izglītību (kursi, semināri), personas profesionālā pieredze, valodas zināšanas, testu un/vai uzdevumu rezultāti, atsauksmes, vakance vai vakances, uz kurām persona vēlas kandidēt, citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru persona piesakās. Personas dati tiek uzglabāti 6 mēnešus no pretendenta personas datu saņemšanas brīža.

SIA Humana Latvia apstrādā personas datus, kuru pretendents ir norādījis kā savu atsauksmes sniedzēju, lai saņemtu atsauksmes par pretendentu personāla atlases procesa gaitā, kā arī, lai šīs atsauksmes novērtētu. Pamatojoties uz pretendenta un atsauksmes sniedzēja piekrišanu, tiek apstrādāti dati par pretendenta profesionālo pieredzi, darba sniegumu, pretendenta īpašības; dati tiek uzglabāti līdz pretendenta personas datu glabāšanas termiņa perioda beigām. Piekrītot kandidēt uz vakanci, pretendents piekrīt personāla atlases procesa gaitā sniegt informāciju par atsauksmju sniedzējiem un piekrišanu, ka SIA Humana Latvia var sazināties ar uzrādītajiem atsauksmju sniedzējiem, lai iegūtu un novērtētu atsauksmes.

Personāla atlases procesa ietvaros pretendeta personas dati var tikt izpausti uzņēmumiem, kas sniedz SIA Humana Latvia pakalpojumus, piemēram, personāla atlases uzņēmumi, tomēr šie uzņēmumi drīkst apstrādāt pretendentu personas datus tikai saskaņā ar SIA Humana Latvia norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem un viņu pienākums ir aizsargāt pretendentu personas datus. Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Personai ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no SIA Humana Latvia, vai SIA Humana Latvia apstrādā ar personu saistītos datus, kā arī personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, kuri tiek apstrādāti; šajos gadījumos personai ir jāiesniedz rakstisku iesniegumu SIA Humana Latvia.

Lai nodrošinātu SIA Humana Latvia likumīgo prasību pārvaldību, SIA Humana Latvia var apstrādāt pretendentu personas datus, kas tikuši izskatīti personāla atlases procesa gaitā, lai celtu, aizstāvētu un īstenotu SIA Humana Latvia likumīgās prasības; pie šādiem personas datiem pieskaitāmi pretendenta personas dati, kas ir pieejami SIA Humana Latvia, pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis), informācija par izglītību, t.sk. papildu izglītību, profesionālā pieredze, valodu zināšanas, testu un/vai uzdevumu rezultāti, atsauksmes, citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru veikta pieteikšanās, SIA Humana Latvia interviju piezīmes un citi dokumenti, kas sagatavoti personāla atlases procesa gaitā.

Pretendenta personas dati tiek uzglabāti 12 (divpadsmit) mēnešus no to saņemšanas brīža, bet likumīgo prasību pārvaldības gadījumā personas datu glabāšanas periods ir līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai, bet ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu; Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde). Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Kontaktinformācija saziņai ar SIA Humana Latvia par ikvienu ar personas datu apstrādi saistīto jautājumu:

SIA Humana Latvia, reģ. Nr. 40003789145

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039

Tālruņa numurs: (+371) 27735111

E-pasts: [email protected]